Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 1133/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2018-02-23

Sygn. akt III C 1133/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2018 roku

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie Wydział III Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska

Protokolant: Katarzyna Ponikiewska

po rozpoznaniu w dniu 09 lutego 2018 roku w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z., D. S.

przeciwko M. P.

o zapłatę

I.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 5.348 zł (pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od M. P. na rzecz M. Z. i D. S. solidarnie kwotę 124.652 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 3 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty,

III.  zasądza od M. P. na rzecz M. Z. i D. S. solidarnie kwotę 11.934 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt III C 1133/17

UZASADNIENIE

M. Z. i D. S. w dniu 5.07.2017 r. wnieśli przeciwko M. P. pozew o zapłatę solidarnie na ich rzecz kwoty 130.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3.01.2017 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm prawem przepisanych.

M. P. w piśmie procesowym z dnia 8.08.2017 r. stanowiącym odpowiedź na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Przyznała, że łączyła ją z powodami umowa zlecenia oraz, że udzieliła im pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia sprawy o zapłatę przeciwko Gminie Z., a także że wypowiedziała to pełnomocnictwo w toku postępowania. Zaprzeczyła, aby zobowiązała się do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz powodów w związku z umową zlecenia oraz, że po wypowiedzeniu pełnomocnictw powodom potwierdzała dalsze ich trwanie. Podniosła, że dokonała zapłaty w dniu zawarcia umowy na rzecz powodów kwoty 2.460 zł tytułem wynagrodzenia oraz w dniu 24 czerwca 2013 r. uiściła kwotę 900 zł, a pozostałe kwoty przekazywane były gotówką za pośrednictwem córki pozwanej. Nadto wskazała, że kontakt z powodami był utrudniony, a powodowie nie informowali jej o stanie sprawy (k. 140-142).

W piśmie z dnia 6.02.2018 r. M. Z. i D. S. zmodyfikowali roszczenie w ten sposób, że wnosili o zasądzenie od M. P. kwoty 124.652 zł cofając pozew w części dotyczącej kwoty 5.348 zł wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. W zakresie kosztów procesu i odsetek podtrzymali dotychczasowe stanowisko. W uzasadnieniu wskazali, że dochodzona pozwem kwota składa się w 75% z wynagrodzenia umownego, a w 25 % z odszkodowania za szkodę wywołaną wypowiedzeniem zlecenia bez ważnego powodu (k.616-621).

Na rozprawie 9.02.2018 r. powodowie podtrzymali powództwo zmodyfikowane w piśmie procesowym z dnia 6.02.2018 r., precyzując, że cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia obejmuje kwotę 5.348 zł wraz z odsetkami od tej kwoty od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty. Natomiast pozwana podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko (k.622).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. P. w dniu 25.04.2012 r. zawarła umowę zlecenia z M. Z. – adwokatem prowadzącym Kancelarię Adwokacką przy ul. (...) w W. i D. S. prowadzącym Kancelarię Adwokacką przy ul. (...) w W.. Przedmiotem tej umowy było wykonanie usługi pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu przeciwko Gminie Miastu Z. przed sądem I i II instancji spraw o zapłatę:

a.  zadośćuczynienia za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne w kwocie 2.500.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi,

b.  zadośćuczynienia za śmierć męża w kwocie 500.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi,

c.  renty w kwocie 10.000 zł miesięcznie wraz z odsetkami ustawowymi,

d.  stosownego odszkodowania w kwocie 500.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi,

e.  odszkodowania za szkody materialne w kwocie 51.142,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Strony zastrzegły, że powyższe sprawy będą prowadzone stopiono, w kilku procesach (§ 1 umowy).

W § 3 tej umowy, strony zastrzegły, że w ramach usługi pomocy prawnej objętej umową, M. P. (zleceniodawca) miała obowiązek pokrywać wszelkie koszty związane z wykonywaniem zlecenia, przede wszystkim: koszty podróży, noclegów niezbędnych do reprezentowania jej przed sądem poza W., opłaty sądowe, skarbowe, notarialne i inne wydatki poniesione w interesie zleceniodawcy w związku z wykonywaniem zlecenia.

Zgodnie z § 4 tej umowy, z tytułu świadczenia usług prawniczych określonych w umowie, zleceniodawca miała obowiązek uiszczenia następujących kwot w ramach honorarium adwokackiego:

- kwoty 2.000 zł powiększoną o podatek od towarów i usług, płatną z góry,

- 20 % z kwoty wypłaconej na rzecz M. P. w wyniku zasądzenia na jej rzecz jakiekolwiek kwoty.

W dniu 25.04.2012 r. M. P. udzieliła pełnomocnictwa procesowego adwokatowi M. Z. i adwokatowi D. S., które obejmowało także odbiór w jej imieniu wszelkich kwot zsądzonych w sprawie z jej powództwa przeciwko Gminie Miasto Z. (k.24,25).

Roszczenia M. P., będące przedmiotem spraw wskazanych w umowie zlecenia były związane z wypadkiem, jakiemu uległa M. P. i jej mąż w dniu 13.10.2009 r. w Z. na skutek oberwania się konaru z drzewa rosnącego przy ul. (...) na parceli o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie zawartej między stronami umowy, M. Z. i D. S. w dniu 30.04.2012 r. sporządzili pozew o zadośćuczynienie domagając się zapłaty przez Gminę Miasto Z. na rzecz M. P. kwoty 2.500.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 11.07.2011 r. do dnia zapłaty. W pozwie został przedstawiony stan faktyczny, uzasadnienie i rozważania prawne. Powodowie zawarli także w pozwie wniosek o zwolnienie M. P. od kosztów sądowych oraz liczne wnioski dowodowe, w tym dowody z dokumentów, z opinii biegłych o specjalności: ortopeda, neurolog, psycholog, dendrolog, a także dowód z zeznań świadków oraz dowód z przesłuchania stron. W toku procesu zostały składane kolejne wnioski dowodowe. Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ( pozew z załącznikami k. 225-283).

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 15.05.2012 r. M. P. została zwolniona w całości z ponoszenia kosztów sądowych w wytoczonej sprawie o zapłatę zadośćuczynienia ( postanowienie, sygn. akt I C 511/12, k. 284).

W dniu 1.08.2012 r. M. Z. i D. S. sporządzili pismo procesowe w związku z odpowiedzią na pozew, zawierające kolejne wnioski dowodowe: dowód z dokumentów, z zeznań świadka ( pismo z sądu k. 312, pismo procesowe k. 313-324).

W dniu 12.11.2012 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu. M. P. była reprezentowana przez adwokatów M. Z. i Ł. M. jako pełnomocnika substytucyjnego ustanowionego przez D. S.. Na tej rozprawie został zgłoszony dowód z opinii biegłego geodety ( protokół k. 370-370v).

W dniu 6.06.2013 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia i równocześnie na terminie oględzin został przeprowadzony wcześniej dopuszczony dowodów z zeznań świadków (6 osób). W tej czynności M. P. reprezentował adwokat D. S. ( protokół z oględzin k. 372-377).

W dniu 26.06.2013 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie I C 511/12 przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu. Na tej rozprawie M. P. reprezentował adwokat M. Z.. Został przeprowadzany dowód z zeznań świadków ( protokół k. 380-381v.).

Pełnomocnicy procesowi M. P. – adwokat M. Z. i D. S. ze względu na niepełnosprawność powódki w sprawie I C 511/12 – M. P. złożyli w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania M. P. w charakterze strony w trybie pomocy sądowej przed Sądem Rejonowym w Legionowie. Wniosek ten został uwzględniony i w takim samym trybie został przeprowadzony dowód z zeznań świadków - córek M. P. (J. S., E. P.). Takie dowody zostały przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Legionowie (I Cps 34/13) podczas dwóch terminów rozpraw w Sądzie Rejonowym w Legionowie tj. dniu 26.11.2013 r. (k.403-407) oraz w dniu 03.02.2014 r. (k. 412-419). Na tych rozprawach, M. P. była reprezentowana przez adwokata M. Z. i adwokata M. S. (1) z substytucji adwokata D. S..

Po przeprowadzeniu dowodów osobowych oraz dowodów z dokumentów, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu przeprowadzał dowody wnioskowane przez pełnomocników procesowych M. P. – adwokatów M. Z. i D. S. tj. dowody z opinii biegłych.

W okresie, w jakim adwokat M. Z. i adwokat D. S. reprezentowali M. P. w sprawie I C 511/12 (do lutego 2015 r.) zostały przeprowadzone dowody z opinii biegłych o sześciu różnych specjalnościach, w zakresie których pełnomocnicy procesowi M. P. byli aktywni podnosząc okoliczności istotne dla oceny żądania, zgłaszali zastrzeżenia do tych opinii, w terminach zakreślonych przez sąd, zgłaszali nowe dowody, wskazali osobę biegłego (Z. R.) w sytuacji problemu w znalezieniu biegłego o odpowiedniej specjalności, który sporządziłby opinię.

I tak, na wniosek pełnomocników procesowych M. P. – adwokata M. Z. i adwokata D. S. zostało sporządzonych w toku postępowania w sprawie I C 511/12 sześć opinii biegłych, tj. przez:

1) biegłego geodetę - A. W. – opinia z dnia 29.10.2013 r. Adwokaci M. Z. i D. S., zakwestionowali jej treść w piśmie z dnia 29 listopada 2013 r., wnosząc o jej uzupełnienie także w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej, a po sporządzeniu opinii uzupełniającej przez biegłego, w piśmie z dnia 24 lutego 2014 r. odnieśli się do jej treści wnosząc o sporządzenie kolejnej uzupełniającej opinii przez tego biegłego (k.399-401 oraz k. 421-422).

2) biegłego neurologa – psychiatry W. Z. – opinia z dnia 25.05.2014 r. (k.423-426). Odpis tej opinii został doręczony adwokatowi M. Z., który w piśmie z dnia 06.06.2014 r. zajął stanowisko procesowe (k.428-429),

3) biegłego psychologa – E. C. (1) – opinia z dnia 29.07.2014 r. (k.432-438),

4) biegłego ortopedy traumatologa - R. K. z tym, że badanie powódki M. P. odbyło się w S. w szpitalu w dniu 18.09.2014 r. ( k. notatka urzędowa – k. 443, wezwanie dla M. P. – z dnia 25.08.2014 r. – k. 444 i zawiadomienie pełnomocnika procesowego M. P. – adwokata M. Z. o terminie badania M. P. w S. – k. 445).

M. P. została przewieziona na powyższy termin badania przez biegłego przez urząd gminy ( zeznania M. P., 01:46:06 e -protokół z dnia 09.02.2018 r.). Opinia została sporządzona w dniu 23.10.2014 r. (k.450-459), a jej odpis doręczony adwokatowi M. Z. (k.460). Adwokat M. Z. w piśmie z dnia 17.11.2014 r. nie wnosił zastrzeżeń do opinii (k.464).

5) opinia biegłego z zakresu rehabilitacji neurologicznej - Z. R. z dnia 14.01.2015 r. (k.472-473).

W związku z treścią opinii biegłego neurologa, adwokat M. Z. w piśmie z dnia 06.06.2014 r. wnioskował o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rehabilitacji neurologicznej (k.429). Wobec braku biegłych o takich specjalności, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zarządzeniem z dnia 13.11.2014 r. zobowiązał pełnomocnika powódki do wskazania biegłego z zakresu rehabilitacji neurologicznej (k.462). Adwokat M. Z. w piśmie z dnia 21.11.2014 r. wskazał osobę Z. R. zatrudnionego w Szpitalu (...) w K. jako lekarza, który mógłby wydać opinię (k.465). Opinia taka została sporządzona przez Z. R. (zeznania świadka Z. R. – k. 611v., zarządzenie k. 471),

6) opinia biegłego z zakresu leśnictwa, pielęgnacji i lecznictwa M. S. (2) z dnia 05.03.2015 r. (k.477-482).

Czynności procesowe w sprawie I C 511/12 podjęte przez nowego pełnomocnika M. P. – (z Kancelarii Radców Prawnych (...)) to:

- 3 pisma nie kwestionujące opinii biegłych (z dnia: 02.04.2015 r.,18.05,2015 r., 18.11.2015 r. (k.487-488, k. 498, k. 530),

- 1 pismo z dnia 27.08.2015 r. wnioskujące o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego fitosanitarnego drzewa (k.506). Opinia taka zastała sporządzona w dniu 20.10.2015 r. (k.507-511),

- udział w rozprawie w dniu 29.05.2015 r., na której sąd, na wniosek Gminy Miasto Z., dopuścił dowód z opinii innego biegłego dendrologa. Na rozprawę tą została dowieziona z N. do N. (ok. 400 km), poruszająca się na wózku inwalidzkim M. P. mimo, że jej stawiennictwo nie było konieczne i sąd nie przeprowadzał żadnej czynności procesowej z udziałem M. P. (k.502),

- udział w rozprawie w dniu 30.12.2015 r., na której strony zajęły stanowisko przed zamknięciem rozprawy (k.532).

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 30.12.2015 r. w sprawie I C 511/12 zasądził na rzecz M. P. od Gminy Miasta Z. kwotę 600.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30.12.2015 r. do dnia zapłaty, zaś w pozostałym zakresie oddalił powództwo (k.533). Apelacja od tego wyroku została oddalona (k.568-593). Natomiast w dniu 19 lipca 2016 r. na rzecz M. P. została wypłacona z tego tytułu łączna kwota 623.260,27 zł ( potwierdzenie przelewu k. 145).

W toku postępowania w sprawie I C 511/12, tj. w dniu 20.06.2014 r. M. P. zawarła ze spółką (...) sp. z o.o. w L. umowę, której celem było dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej. W umowie tej zostało ustalone m.in. wynagrodzenie należne (...) sp. z o.o. w L. w wysokości 24,6 % brutto wartości uzyskanych świadczeń ( umowa k. 189).

W dniu 20.06.2014 r. M. P. udzieliła pełnomocnictwa spółce (...) sp. z o.o. w L. do reprezentowania jej we wszystkich sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku ( pełnomocnictwo k. 431).

W dniu 20.02.2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy M. P. a (...) sp. z o.o. w L., które określając dodatkowe należne tej spółce od M. P. należności w związku z postepowaniem w sprawie I C 511/12. Należą do nich: zasądzone koszty procesu, które M. P. ma obowiązek zwrócić tej spółce (koszty dodatkowe zgodnie z § 3) – k. 190, porozumienie.

M. P. złożyła swój podpis na dokumencie wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia sprawy o zadośćuczynienie przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu. W chwili składania podpisu dokument ten nie posiadał daty. W toku procesu M. P. nie potrafiła wskazać jaka data widnieje na tym dokumencie i w jakiej dacie składała swój podpis (01:31 e-protokół z dnia 09.02.2018 r.).

M. P. dokument ten przekazała pracownikowi spółki (...) sp. z o.o. L. B., która od chwili nawiązania kontaktu przez M. P. ze spółką (...) sp. z o.o. często bywała u M. P..

Dokument wypowiedzenia pełnomocnictwa został przesłany do Kancelarii (...) Adwokacka Spółka Partnerska przy ul. (...) w W. wraz z pismem (...) sp. z .o. z dnia 18.11.2014 r. (k.109). Brak jest potwierdzenia doręczenia tego dokumentu adwokatowi M. Z. i adwokatowi D. S..

W dniu 19 stycznia 2015 r. adwokat M. Z. przesłał korespondencją elektroniczną informację, że nadal jest pełnomocnikiem M. P. (k.111), gdyż w tym okresie odbył rozmowę telefoniczną z pozwaną w zakresie dalszego prowadzenia sprawy. Na początku lutego 2015 r. M. P. telefonicznie poinformowała M. Z., że ostatecznie zdecydowała, iż jej pełnomocnikiem będzie (...) sp. z o.o. w L.. Nie wskazywała, że wypowiedzenie to jest na skutek utraty zaufania.

M. P. nie wypowiedziała adwokatowi D. S. pełnomocnictwa procesowego w sprawie o zadośćuczynienie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, sygn. akt I C 511/12.

Pismem z dnia 24.11.2016 r. adwokat M. Z. i adwokat D. S. wezwali M. P. do zapłaty na ich rzecz łącznie kwoty 130.000 zł w terminie 7 dni tytułem honorarium w wysokości 20 % wypłaconych na jej rzecz kwot w sprawie prowadzonej przeciwko Gminie Miastu Z. ( k. 113, 114). Kolejnym pismem z dnia 15.03.2017 r. ponowili wezwanie do zapłaty ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty ( k. 115, k. 116). W pismach z dnia 3.01.2017 r. i z dnia 28.03.2017 r., kierowanych do powodów przez Kancelarię Radców Prawnych (...)sp. k., działającą w imieniu M. P., powodowie zostali poinformowani, że ich roszczenie jest bezpodstawne i, że M. P. nie posiada wobec nich żadnych zobowiązań, z konsekwencji czego nie wypłaci im żądanej kwoty ( pisma k. 117, k. 118).

Powyżej ustalony stan faktyczny wynika z powołanych dowodów, które w zasadniczej części stanowią dokumenty zgromadzane w aktach I C 511/12 oraz korespondencja pomiędzy stronami. Niekwestionowana jest wartość dowodowa tych dokumentów, mając na uwadze art. 229 k.p.c. i art. 230 k.p.c. Oceniając pozostały materiał dowodowy, w szczególności dowody z zeznań świadków: Z. R. (k. 611v.), L. B. (k. 171v. -172v.) i E. G. (k. 172v.-173v.) za wiarygodne należało uznać zeznania świadka Z. R., który potwierdził fakt, że sporządził opinię w sprawie I C 511/12 na zlecenie sądu, gdyż zabiegał o to M. Z., ówczesny pełnomocnik M. P.. Zeznania świadka L. B. (pracownika (...) sp. z o.o. w L.) nie miały istotnego znaczenia w sprawie. Świadek nie posiadała wiedzy w zakresie czynności procesowych podejmowanych przez powodów w sprawie I C 511/12 ani też wzajemnych rozliczeń. Świadek w zasadzie pełniła rolę zbliżoną do opiekunki M. P. (odwiedzała pozwaną raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, nawiązała z nią bliskie relacje, „zbliżyła się do pozwanej”). Niewiarygodne są zeznania tego świadka w części, w której twierdziła, że przy współpracy pozwanej ze spółką (...) sp. z o.o. w L. zostało zgłoszonych szereg wniosków dowodowych z biegłych tj. urologa, rehabilitanta, psychologa ponieważ przeczą temu zgromadzone w sprawie dowody z dokumentów, czy też, że dowodziła świadek dowodziła M. P. do wszystkich biegłych w sprawie I C 511/12. Przeczą temu zeznania pozwanej, która wskazywała, że do szpitala w S. dniu 18.09.2014 r. została przewieziona na badanie samochodem z urzędu gminy ( 01:46:06 e -protokół z dnia 09.02.2018 r.). Niewiarygodne są także zeznania świadka odnośnie dokonywania przelewów na rzecz powodów. Brak jest takich dokumentów. Natomiast w części, w jakiej świadek przyznała, że wypełniała dokument wypowiedzenia pełnomocnictwa w domu powódki, jej zeznania są wiarygodne, spójne z zeznaniami pozwanej.

Zeznania świadka E. G. (córka pozwanej) były wiarygodne tylko częściowo. Świadek w swoich zeznaniach przedstawiła subiektywną ocenę czynności w sprawie I C 511/12, które były podejmowane przez powodów. Ocena taka jest wprawdzie sprzeczna z dowodami w sprawie, jednakże tę postawę świadka można tłumaczyć osobistym zaangażowaniem w wynik procesu (pozwana jest jej matką) oraz braku wykształcenia prawniczego, które jest konieczne dla oceny prawidłowości czynności procesowych w sprawie I C 511/12. Niewiarygodne są więc zeznania tego świadka w zakresie, w jakim twierdziła, że uzyskane przez jej matkę zadośćuczynienie jest wyłącznie wynikiem czynności podjętych przez kancelarię (...) i że koszty dla powodów były im płacone na bieżąco. Ta część zeznań jest sprzeczna z powołanymi dowodami z dokumentów obrazującym zakres czynności procesowych powodów podejmowanych jako pełnomocnicy procesowi M. P., od chwili wniesienia powództwa w sierpniu 2012 r. do lutego 2015 r. i nawet później w sprawie I C 511/12.

Odnosząc się z kolei do zeznań pozwanej, sąd oparł się na nich zasadniczo w zakresie, w jakim znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Sąd nie dał natomiast wiary twierdzeniom pozwanej, co do niewłaściwie wykonywanej przez powodów obsługi prawnej, w tym pod kątem jakości i rzetelności. Przeczą temu dowody zgromadzone w spawie. Zeznania powodów D. S. i M. Z. są wiarygodne, odnoszą się do szeregu czynności procesowych i poza procesowych, znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym. Są wewnętrznie spójne i korelują z treścią umowy zlecenia z dnia 25.04. 2012 r. oraz powołanymi dokumentami z akt sprawy I C 511/12 i I Co 941/11.

Sąd zważył, co następuje:

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia stanowi art. 746 § 1 k.c. W myśl tego przepisu, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, ale powinien przyjmującemu zlecenie zwrócić wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia jest zobowiązany do uiszczenia części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom, natomiast w przypadku dokonania wypowiedzenia bez ważnego powodu, powinien naprawić także szkodę.

Ważne powody w rozumieniu tego przepisu, to wadliwe wykonywanie powierzonych czynności czy też inne sytuacje, w których relacje między dającym a przyjmującym zlecenie układają się w ten sposób, że nie można racjonalnie oczekiwać dalszej współpracy z uwagi np. na utratę zaufania. W ocenie Sądu taka sytuacja nie miała miejsce, zaś do działania powodów nie zostały zgłoszone istotne zastrzeżenia merytoryczne.

Wypowiedzenie umowy zlecenia wywiera skutek ex nunc i znosi stosunek zobowiązaniowy na przyszłość. Wygasa zatem stosunek zobowiązaniowy, ale nie w całości, bowiem nie zostają zniweczone skutki umowy, pozostaje roszczenie o część wynagrodzenia po stronie przyjmującego zlecenie. W braku postanowień umownych rozliczenie następuje na podstawie art. 746 § 1 k.c., a treść umowy ma znaczenie dla określenia charakteru czynności, do wykonania której zobowiązał się przyjmujący zlecenie oraz dla określenia należnego mu wynagrodzenia i zasad jego wypłacania. W zakresie swobody umów wynikającej z art. 353 1k.c. strony mogą ułożyć stosunek zlecenia według ich uznania także poprzez określenie rodzaju i wysokości wynagrodzenia, w tym uzależnienia wysokości wynagrodzenia lub jego zapłaty od osiągnięcia przez dającego zlecenie oczekiwanych przez niego korzyści albo spełnienia się przesłanki jego wypłaty. W razie umowy zlecenia o charakterze odpłatnym, a taka była zawarta przez strony umowa zlecenia z dnia 25.04.2012 r., dający zlecenie jest obowiązany, niezależnie od powodu wypowiedzenia, uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom, co oznacza obowiązek zapłaty za czynności definitywnie dokonane do daty wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego. W razie natomiast wypowiedzenia umowy zlecenia bez ważnego powodu obowiązany jest oprócz tego również do naprawienia szkody wynikłej z braku wynagrodzenia za czynności wprawdzie dokonane przed wypowiedzeniem umowy, lecz wywierające skutek dla dającego zlecenie po wypowiedzeniu, jeżeli strony powiązały wypłatę wynagrodzenia z tym skutkiem, albo szkody wynikłej z braku wynagrodzenia za czynności, które przyjmujący zlecenie miał wykonać i obiektywnie mógłby to uczynić, ale ich nie wykonał na skutek takiego wypowiedzenia. Ustawowe zasady rozliczeń w przypadku wypowiedzenia odpłatnej umowy zlecenia są takie same dla wszystkich rodzajów wynagrodzenia – ryczałtowego, godzinowego, za sukces, czy uzależnionego od warunku zawieszającego (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., V CSK 330/16).

Okolicznością bezsporną pozostają postanowienia umowne określone w umowie zlecenia z dnia 25.04.2012 r. określające przedmiot mowy zlecenia (§ 1), wysokość wynagrodzenia i sposób jego płatności (§ 4). Poza sporem jest fakt, że pozwana uiszczała kwoty, zgodnie z § 3 umowy, ale te nie są przedmiotem procesu. Nadto okolicznością niesporną jest także fakt, że pozwana uiściła na rzecz powodów wyłącznie kwotę 2.000 zł powiększoną o podatek od towarów i usług ( faktura (...) k. 210). Również poza sporem jest okoliczność, że pozwana powodowi D. S. nie wypowiedziała pełnomocnictwa.

Pozwana wypowiedziała ostatecznie pełnomocnictwo M. Z. na początku lutego 2015 r. podczas rozmowy telefonicznej, co wynika z zeznań pozwanej (e-protokół z dnia 09.02.2018 r. 01:25 i następne).

Poza sporem jest fakt, że pozwana złożyła swój podpis na dokumencie wypowiedzenia pełnomocnictwa spółce partnerskiej (...) (k.467, k. 110) jednakże pozwana nie wpisywała daty na tym dokumencie i podczas przesłuchania nie potrafiła wskazać jaka jest data: styczeń, kwiecień, czerwiec, czy wrzesień 2014 r., ani też nie pamiętała, czy składając swój podpis data na tym dokumencie był on już wypełniony przez L. B.. Z zeznań zaś świadka L. B. wynika, że był to 10 wrzesień 2014 r.

Spór w sprawie dotyczył przyczyn wypowiedzenia udzielonego pełnomocnictwa procesowego powodom, a więc i umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r. oraz wysokości roszczenia.

Analiza materiału dowodowego w sposób jednoznaczny wskazuje, że przyczyną wypowiedzenia pełnomocnictwa było nawiązanie współpracy ze spółką (...) sp. z o.o. w L., a nie utrata zaufania do powodów.

Pozwana w żaden sposób nie wykazała, że dokonała wypowiedzenia pełnomocnictwa z ważnego powodu. Zresztą sama nie wiedziała kiedy takie pełnomocnictwo wypowiedziała. Wiedziała wyłącznie tyle, że podpisała wypowiedzenie, a jego treść, włącznie z datą wypełniła L. B., która z chwilą nawiązania współpracy często bywała u pozwanej i służyła różnoraką pomocą. Pozwana nie podważała czynności procesowych powodów w sprawie I C 511/12, nie kwestionowała ich koncepcji procesowych, składanych wniosków dowodowych. W zasadzie wypowiedziała pełnomocnictwo procesowe w sprawie I C 511/12 bo, jej zdaniem, nie było efektów toczącej się od 2012 r. sprawy i miała za mało informacji o stanie tej sprawy, sama musiała dzwonić do kancelarii z zapytaniem o stan sprawy, co w jej subiektywnym odczuciu świadczy o niewłaściwym wykonaniu umowy zlecenia.

Pozwana, z jej tylko znanych przyczyn, postanowiła zawrzeć umowę z nowymi pełnomocnikami i ze spółką (...) sp. z o.o. w L.. W toku niniejszego procesu nie zostały udowodnione zarzuty zawarte w odpowiedzi na pozew i dalszych pismach, co do utraty zaufania pozwanej do powodów, pod kątem rzetelności i jakości świadczonych usług w ramach umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r.

Z akt sprawy wynika, że pozwana w dniu 20.06.2014 r. nawiązała formalnie współpracę ze spółką (...) (k.189) oraz w tym też dniu udzieliła pełnomocnictwa tej spółce do reprezentowania jej we wszystkich sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku ( k. 431).

W dniu 18.09.2014 r. pozwana udzieliła pełnomocnictwo procesowe do występowania w sprawie o zadośćuczynienie nowemu pełnomocnikowi - radcy prawnemu B. K. działającemu w Kancelarii (...) spółka komandytowa w L. (k.449).

W dniu 18.11.2014 r. spółka (...) zawiadomiła kancelarię powoda M. Z. o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (k.109).

Z zeznań pozwanej wynika, że ta w rozmowie telefonicznej z powodem M. Z., co miało miejsce w styczniu 2015 r. poinformowała powodów, dziękowała za współpracę i wskazywała, że nadal chce, aby powodowie byli jej pełnomocnikami w sprawie. Ostatecznie pozwana w lutym 2015 r. poinformowała M. Z., że rezygnuje z jego usług i kończy współpracę z nim.

Przyjąć więc trzeba, że w lutym 2015 r. umowa zlecenia uległa rozwiązaniu wobec M. Z.. Wprawdzie pozwana wypowiedziała tylko pełnomocnictwo procesowe w spawie I C 511/12, a nie umowę zlecenia jednakże w analizowanym stanie faktycznym wypowiedzenie pełnomocnictwa należy utożsamić z wypowiedzeniem umowy zlecenia. Można skutecznie rozwiązać umowę zawartą na piśmie również poprzez czynności konkludentne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., III CSK 307/05). Pozwana nie wypowiedziała pełnomocnictwa procesowego adwokatowi D. S.. D. S. w połowie roku 2015 r. widząc działania nowego pełnomocnika, oraz zachowanie M. P. wobec adwokata M. Z. także przestał świadczyć usługi i umowa wygasła w sposób konkludentny.

Pozwana nie zawiadomiła powodów w czerwcu 2014 r. o tym, że ustanowiła nowego pełnomocnika. Z jej zeznań wynika, że także nowy pełnomocnik, z którym zawarła umowę ( spółka (...) sp. z o.o. w L. lub reprezentujący ją radcowie prawni), nie poinformował pozwaną o konieczności zawiadomienia już w czerwcu 2014 r. o tym fakcie powodów, narażając tym samym pozwaną na odpowiedzialność odszkodowawczą ( 01:30 i następne, e protokół z dnia 09 lutego 2018 r.).

Zauważyć należy, że w okresie od czerwca 2014 r. do połowy lutego 2015 r. powodowie w ramach umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r. podejmowali czynności procesowe w sprawie I C 511/12. I tak:

- sporządzili pismo procesowe z dnia 06.06.2014 r. zawierające stanowisko procesowe wobec doręczonej im opinii biegłego geodety - A. W. (k.428-429),

- sporządzili pismo procesowe z dnia 08.09.2014 r. zawierające stanowisko procesowe wobec doręczonej im opinii biegłego psychologa E. C. (1) (k.446),

- współpracowali z pozwaną M. P. by mogła dotrzeć do szpitala w S. na badanie w dniu 18.09.2014 r., które przeprowadził biegły ortopeda traumatolog R. K., który w sprawie I C 511/12 sporządził opinię ( k. 443, 444, 445, zeznania pozwanej),

- pismem z dnia 17.11.2014 r. zajęli stanowisko procesowe w zakresie opinii biegłego R. K. (k.464),

- podjęli starania aby ustalić osobę biegłego z zakresu rehabilitacji neurologicznej, gdyż taki wniosek dowodowy złożyli (k.429), zaś Sąd Okręgowy w Nowym Sączu miał trudności w ustaleniu takiego biegłego, co wynika z korespondencji przesyłanej z sądu powodom (k.462). Adwokat M. Z. w piśmie z dnia 21.11.2014 r. wskazał osobę Z. R. zatrudnionego w szpitalu (...) w K. jako lekarza, który mógłby wydać opinię (k.465). Opinia taka została sporządzona przez Z. R. (zeznania świadka Z. R., zarządzenie w sprawie I C 511/12 – k. 471),

- opinia biegłego z zakresu - Z. R. z dnia 14.01.2015 r. (k.472-473), jej odpis został doręczony powodom,

- opinia biegłego z zakresu leśnictwa, pielęgnacji i lecznictwa M. S. (2) została sporządzona w dniu 05.03.2015 r. (k.477-482). Jej odpis także został doręczony powodom.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno za te czynności powodów z okresu od czerwca 2014 r. do połowy lutego 2015 r. oraz czynności podejmowane przez powodów w okresie przed czerwcem 2014 r. przysługuje wynagrodzenie (honorarium adwokackie) z tytułu wykonywanych na rzecz M. P. czynności w ramach umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r., zgodnie z art. 746 k.c. Zgodnie z § 4 pkt 2 tej umowy, w przypadku zasądzenia na rzecz M. P. jakichkolwiek kwot, strony ustaliły wynagrodzenie dla powodów w wysokości 20 % wypłaconej na rzecz M. P. kwoty.

(...) sp. z o.o. w L. jako pełnomocnik M. P. podjął realne czynności w sprawie I C 511/12 dopiero po zawarciu porozumienia z M. P. w dniu 20.02.2015 r. (k.190), co zbiega się w czasie z definitywnym wypowiedzeniem pełnomocnictwa przez M. P. adwokatowi M. Z. w lutym 2015 r., jak przyznała pozwana M. P..

Analiza materiału dowodowego wskazuje, że niewątpliwie gdyby pozwana nie wypowiedziała powodom pełnomocnictw, to uzyskaliby oni wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o zadośćuczynienie przeciwko Gminie Miastu Z., zgodnie z § 4 zawartej umowy zlecenia. Powodowie są zatem uprawnieni do dochodzenia części wynagrodzenia za obsługę prawną pozwanej wykonywaną do daty wypowiedzenia pełnomocnictw, a wobec wypowiedzenia bez ważnego powodu, także do dochodzenia szkody z tego tytułu po tej dacie. Przy rozliczaniu - w przypadku wypowiedzenia przez dającego zlecenie - części wynagrodzenia za sukces (typu success fee) odpowiadającej dotychczasowym czynnościom, konieczne jest dokonanie ustaleń, czy ziściła się przesłanka określona jako sukces oraz ustalenie, w jakich częściach było to wynikiem działania przyjmującego zlecenie, a w jakich działań podejmowanych bez jego udziału. Z kolei szkoda przyjmującego zlecenie może polegać na utraconym przez niego wynagrodzeniu za niewykonaną część zlecenia. Zakres obowiązku odszkodowawczego podlega jednak pomniejszeniu o korzyści, które przyjmujący zlecenie uzyskał, wykonując inne czynności w czasie, w którym wykonywałby wypowiedziane zlecenie. Z zeznań powodów wynika, że swoje obowiązki zawodowe, w tym zawieranie kolejnych umów z nowymi klientami dostosowywali do faktu, że reprezentowali pozwaną w Sądzie Okręgowy w Nowym Sączu, co wymagało od nich większej elastyczności w planowaniu swoim czasem w związku z faktem, że powodowie mają kancelarię w W. (czas dojazdu, przyjazdu).

Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pozwaną nie nastąpiło z ważnej przyczyny. Z materiału dowodowego, w tym w szczególności z dowodu z przesłuchania stron, nie wynika, aby przyczyną wypowiedzenia pełnomocnictwa była utrata zaufania do powodów mająca podstawy w stanie faktycznym, czy też zaniedbywanie przez powodów obowiązku informowania pozwanej o przebiegu prowadzonej sprawy i udzielania pozwanej ważnych wiadomości o stanie sprawy lub też nienależyte wykonywanie czynności na rzecz pozwanej, czy też inne, które można ująć jako „ważna przyczyna wypowiedzenia” (art. 740 k.c.). Zdaniem pozwanej, po przesłuchaniu świadków w sprawie I C 511/12 nic się nie działo. Okoliczność tę wskazywała świadek L. B.. Jednakże to twierdzenie jest zupełnie gołosłowne, mając na uwadze szereg przeprowadzonych dowodów z opinii biegłych właśnie po zakończeniu części postępowania związanego z przeprowadzeniem dowodów z zeznań świadków.

Pozwana nie wskazała na obiektywne okoliczności, które taką utratę zaufania by uzasadniały. Brak zaufania może uzasadniać powołanie się na art. 746 § 3 k.c. (ochrona wzajemnego zaufania stron umowy zlecenia jest wskazywana jako ratio art. 746 k.c. – wyr. SN z 9 października 2013 r., V CSK 472/12), jednak – by uzasadniać wypowiedzenie w takim trybie – brak zaufania jako „ważny powód” wypowiedzenia powinien wynikać z przyczyn, które są obiektywnie uzasadnione i weryfikowalne.

Z akt wynika, że powodowie w okresie od wniesienia pozwu do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie o zadośćuczynienie, I C 511/12, a więc od sierpnia 2012 r. czerwca 2014 r. tj. do okresu, gdy powódka udzieliła pełnomocnictwa innej spółce ((...)) powodowie podjęli szereg istotnych procesowo czynności, które zmierzały do wykazania zasadności żądania zadośćuczynienia. Działania te polegały m.in. na zgromadzeniu dokumentacji lekarskiej M. P., wymianie korespondencji z Gminą Miasta Z., złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej i udział powodów na posiedzeniu Sądu Rejonowego w Legionowie (sygn. akt I Co 941/11), a następnie sporządzenie i złożenie pozwu o zadośćuczynienie wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości i szeregiem wniosków dowodowych z dokumentów. Po wstąpieniu nowego pełnomocnika do postępowania w sprawie I C 511/12 nie zostały zmodyfikowane okoliczności faktyczne, nie została zaprezentowana zmiana argumentacji prawnej lub modyfikacja wywodów prawnych. Nowy pełnomocnik procesowy bazował jedynie na tej argumentacji, którą przedstawili powodowie w pozwie. W zasadzie oprócz 3 pism procesowych, zgłoszenia jednego dowodu (nowa opinia fitodendrolgiczna) i kilkunastominutowego udziału na dwóch rozprawach, z czego na jednej został dopuszczony dowód z opinii biegłego wnioskowany przez Gminę Miasto Z., a na drugiej został ogłoszony wyrok nie podjęli czynności, które ważyłyby, byłyby znaczące dla sprawy (nowa koncepcja prawna, dodatkowa nieznana dotychczas argumentacja prawna, wypracowanie ugody z Gminą Miasto Z., itp.). Zatem wyrok wydany w sprawie I C 511/12 był oparty o materiał dowodowy zgromadzony niemal w całości (za wyjątkiem opinii fitodenrologicznej) jeszcze przed zmianą pełnomocników. Był więc gromadzony w okresie, gdy powodowie reprezentowali M. P. w sprawie I C 511/12. Stąd też przyjęcie przez powodów, że należne im honorarium adwokacie, zgodnie z § 4 pkt 2 umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r. powinno stanowić 75 % uzgodnionej kwoty, jest w pełni uzasadnione.

Natomiast za czysto teoretyczne należy uznać twierdzenia w odpowiedzi na pozew, że korzystny w sprawie I C 511/12 wyrok został wydany w związku z inicjatywą procesową wyłącznie nowych pełnomocników. Twierdzenie to w żaden sposób nie zostało udowodnione. Tak samo, jak nie zostało udowodnione twierdzenie o uzasadnionej (ważnej) przyczynie wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego powodom. Za taką nie sposób przyjąć prezentowany przez spółkę (...) sp. z o.o. w L. rodzaj „dbałości o klienta” polegającej na przewiezieniu poruszającej się na wózku inwalidzkim M. P., na rozprawę do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na godz. 8.30 (k.532), tj. prawie 400 km od jej miejsca zamieszkania (N.). Obecność ta nie była konieczna z punktu widzenia wyniku procesu, a z pewnością w żaden sposób nie przyczyniła się do wydania wyroku w sprawie. Zakres szkody i cierpienia M. P. obrazowały opinie biegłych i dowód z jej przesłuchania przeprowadzony przed Sądem Rejonowym w Legionowie. Jeśli była to inicjatywna nowych pełnomocników, to należy wyłącznie postrzegać ją jako walor poza procesowy, bez żadnego znaczenia ani na przyśpieszenie postępowania, ani na jego wynik. Fakt zaś, iż powodowie w ramach świadczonej pomocy prawnej M. P. nie odwiedzali pozwanej w jej domu „dbając o klienta” tak jak czynił to pracownik spółki (...) sp. z o.o. w L.L. B., oczywiście nie stanowił żadnej obiektywnej przesłanki do wypowiedzenia pełnomocnictwa procesowego w sprawie I C 511/12 a owe „dbanie o klienta” stanowi sposób i filozofię prowadzenia działalności.

Zarzuty pozwanej dotyczące niewystarczającego kontaktu z powodami i braku informowania jej na bieżąco o przebiegu sprawy są także niezasadne. Powodowie kontaktowali się z pozwaną wtedy, kiedy była taka potrzeba np. kiedy wyznaczony został termin badania pozwanej przez biegłych, dbali o prawidłową i terminową wymianę pism procesowych, uczestniczyli w rozprawach sądowych, poszukiwali biegłych (biegłego Z. R.). Powódka wskazała, że po wypadku nie miała siły na aktywne uczestniczenie w procesie, miała problem z dłuższym siedzeniem, wiele spraw załatwiała za nią córka. W tych okolicznościach logiczne było działanie powodów, którzy nie widzieli potrzeby wożenia pozwanej na każdą rozprawę prawie 400 km i angażowania ją w sprawę. Istotą pełnomocnictwa procesowego jest reprezentacja strony przed sądem, co powodowie czynili prawidłowo.

Twierdzenia pozwanej, że powodom nie należy się żadne wynagrodzenie za przeprowadzone czynności wynikające z umowy zlecenia, rażąco naruszałoby ich interesy. Także argumenty pozwanej, że umowa z nowym pełnomocnikiem była dla niej korzystniejsza finansowo nie znajduje uzasadnienia ponieważ wynagrodzenie należne powodom wynikające z umowy zlecenia miało wynosić 20 % uzyskanej kwoty czyli 16,25 % netto, natomiast wynagrodzenie należne (...) sp. z o.o. w L. opiewało na kwotę 24,6 % brutto czyli 20 % netto wartości uzyskanych świadczeń (k. 189).

Powodowie udowodnili, że dokonali wszelkich działań w celu wykonania umowy z dnia 25.04.2012 r., dołożyli w tym zakresie należytej staranności, zaś niedokonanie reszty czynności mających na celu pełne wykonanie umowy zlecenia nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności. Podkreślić należy, że umowa zlecenia z dnia 25.04.2012 r. jest umową starannego działania, a nie rezultatu w postaci uzyskania korzystnego orzeczenia. Powodowie, wywodząc swoje roszczenie z art. 746 § 1 k.c. udowodnili, że pozwana wypowiedziała umowę bez ważnych ku temu powodów. Nie miała obiektywnych przyczyn do niezadowolenia ze sposobu wykonywania przez powodów umowy. Starannie działanie polega na wykonywaniu zleconych czynności rzetelnie, zgodnie z posiadaną wiedzą fachową, sprawnie, a z zebranego w sprawie materiału dowodowego w żaden sposób nie wynika, aby któregoś z tych elementów zabrakło w działaniu powodów. W konsekwencji powodowie mogli skutecznie dochodzić odszkodowania od pozwanej na mocy art. 746 § 1 in fine k.c. Szkoda obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści. Jeśli strony uzgadniają w umowie wysokość wynagrodzenia, to nieuiszczenie umówionego wynagrodzenia oznacza, że do majątku zleceniobiorcy nie weszły określone aktywa. Nie jest to szkoda hipotetyczna, lecz rzeczywista (vide uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015 r., I ACa 1096/14). Szkoda powodów polegała więc na tym, że wypowiadając bez ważnego powodu umowę zlecenia pozwana uniemożliwiła im uzyskanie dalszej części wynagrodzenia. Powodowie domagali się z tego tytułu kwoty 31.163 zł, która stanowi 25 % z kwoty 124.652 zł. Z kolei kwota 124.652 zł stanowi 20 % ustalonego przez strony wynagrodzenia wynikającego z § 4 ust. 2 umowy (20 % z 623.260,27 zł). Natomiast domagali się kwoty 93.489 zł, która stanowiła 75 % z kwoty 124.652 zł jako część wynagrodzenia odpowiadającą ich dotychczasowym czynnościom. Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że powodowie wykazali także wysokość wynagrodzenia za rzeczywiście podjęte przez nich czynności do daty wypowiedzenia umowy zlecenia. Zauważyć trzeba, że strony umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r. nie wyceniały każdej czynności procesowej podjętej przez powodów, która zmierzała do uzyskania wyroku zasądzającego zadośćuczynienie, nie określiły zasad wyceny takich czynności, czy też zasad wyceny ewentualnej szkody na skutek wypowiedzenia umowy. Stąd też mając na uwadze także art. 322 k.p.c. należało uwzględnić żądanie.

Na marginesie zauważyć także trzeba, że uiszczane przez pozwaną kwoty w ramach § 3 umowy zlecenia, a więc te przeznaczone na koszty dojazdu nie są objęte honorarium adwokackim zarówno w umowie zawartej z powodami, jak i w umowie zawartej z nowym podmiotem – spółką (...) sp. z o.o. w L. (§ 1 porozumienia z dnia 20.02.2015 r. – k 190, § 5 pkt 6 umowy z dnia 20.06.2014 r. – k. 189).

Zarzuty zawarte w odpowiedzi na pozew w zakresie jakości i rzetelności reprezentowania pozwaną w sprawie I C 511/12 przez powodów w postaci braku zawarcia w pozwie o zadośćuczynienie wydanie wyroku wstępnego są bezzasadne. Podnieść należy, że wyrok wstępny jest samoistny i podlega zaskarżeniu na zasadach ogólnych, podobnie jak każdy wyrok, a jego uprawomocnienie się nie oznacza udowodnienie wysokości. Ta zaś była sporna w sprawie I C 511/12. W sprawie więc o zadośćuczynienie jest wysoce wątpliwa zasadność i celowość złożenia takiego wniosku. Zresztą przepis art. 318 k.p.c. nie stanowi obowiązku uwzględnienia żądania wydania wyroku wstępnego, czy też częściowego przez sąd. Odnosząc się do zarzutów nie dochodzenia w jednym procesie wszystkich roszczeń, należy zauważyć, że taka była wola stron, co wprost wynika z zapisów umowy zlecenia z dnia 25.04.2012 r. (k.20). Niewątpliwie dochodzenie w jednym procesie wszystkich roszczeń skutkuje bardziej rozbudowanym etapem postępowania dowodowego, co z oczywistych względów odsunęłoby w czasie uzyskanie przez pozwaną jakichkolwiek kwot.

Sąd uwzględnił żądanie powodów o zasądzenie odsetek ustawowych od dnia 3 stycznia 2017 r. tj. od dnia, w którym pozwana odpowiedziała na pierwsze wezwanie do zapłaty z dnia 24.11.2016 r., w którym odmówiła powodom zapłaty wynagrodzenia. Skoro pozwana nie uiściła należności w terminie płatności, wierzycielowi należą się odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 § 1 k.c., zgodnie z żądaniem powodów. W punkcie II wyroku Sąd w oparciu o przepis art. 746 § 1 k.c., zasądził solidarnie pozostałą żądaną przez powodów kwotę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty.

W punkcie I wyroku Sąd na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 203 k.p.c. umorzył postępowanie w zakresie kwoty objętej oświadczeniem powodów o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, tj. w zakresie kwoty 5.348 zł wraz z odsetkami od tej kwoty od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty.

Rozstrzygnięcie w zakresie kosztów procesu znajduje oparcie w art. 98 k.p.c., (pkt III wyroku). Wprawdzie pozew został cofnięty w toku procesu, jednakże tylko w nieznacznej części, a nadto było to wynikiem uzyskania przez powodów dokładnych informacji w zakresie wypłaconej pozwanej kwoty zadośćuczynienia już po wytoczeniu powództwa. Na zasądzoną kwotę składa się opłata sądowa od pozwu (6.500 zł), koszty zastępstwa procesowego w kwocie 5.400 zł, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800) oraz kwota 34 zł tytułem opłat skarbowych od pełnomocnictw.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska
Data wytworzenia informacji: