Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 853/10 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie z 2012-03-01

Sygn. akt I C 853/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 marca 2012 r.

Sąd Okręgowy Warszawa- Praga w Warszawie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Gradowska - Okrój

Protokolant: protokolant sądowy Paulina Zbrzeźniak

Po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2012 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa S. M., I. M.

przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...)

o nakazanie złożenia oświadczenia woli

oddala powództwo.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 26 lipca 2010 r. S. M. wniósł o wydanie orzeczenia zastępującego oświadczenie woli (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) oraz pomieszczenia gospodarczego nr (...), miejsca postojowego nr (...) w garażu wielostanowiskowym, a także udziału we współwłasności gruntu, wspólnych pomieszczeń i urządzeń zgodnie z prawomocną uchwałą nr (...) Zarządu (...) w W. z dnia 19 stycznia 2009 r., z wyjątkiem § 5 tej uchwały uchylonego przez Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 21 października 2009 r. w sprawie I C 264/09 oraz zgodnie z wymogami ustawowymi określonymi w art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Powód wniósł także o obciążenie kosztami sądowymi pozwaną Spółdzielnię oraz o przeprowadzenie dowodu z akt sprawy IC 264/09.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że jedynym dokumentem w niniejszej sprawie, określającym przedmiot odrębnej własności jest uchwała nr 6, która stała się prawomocna w dniu 20 kwietnia 2010 r., a więc z chwilą wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie I ACa 1272/09. Jednocześnie w tym dniu uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga w sprawie IC 264/09.

Zdaniem powoda więc, zgodnie z art. 365 § 1 kpc wyrok ten od tej daty wiążę strony, Sąd który go wydał, ale również inne sądy, organy państwowe, administrację publiczną, a także inne osoby. W związku z powyższym jest nim związana także pozwana Spółdzielnia, która zgodnie z art. 4 ust. 2 noweli z dnia 18.12.2009 r. była obowiązana w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku (tj. 20 kwietnia 2010 r.) do zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu na rzecz uprawnionych członków Spółdzielni (...), których dotyczy uchwała nr (...). Pozwany wskazał także, iż już w dniu 9 czerwca 2004 złożył wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu. W jego ocenie zatem, Zarząd Spółdzielni wykazał się bezczynnością w działaniu, do którego zobowiązany był treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.2004 r.

Ponadto Powód podniósł, iż pozwana Spółdzielnia podjęła w dniu 7.04.2009 r. uchwałę nr 20, która w jego ocenie była próbą niedopuszczenia do merytorycznego i prawomocnego rozpoznania powództwa o częściowe uchylenie uchwały nr (...). Powód wskazał także, że uchwała nr (...) jest nie tylko pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej, ale jest także sprzeczna z elementarnym rozsądkiem, bowiem zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i przepisami kodeksu cywilnego, zaskarżona uchwała nr 6 w okresie od jej zaskarżenia do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy (20.04.2010 r.) została wyjęta z jakiejkolwiek dyspozycji (...) i przekazana do wyłącznego postępowania sądowego.

W odpowiedzi na pozew z dnia 7 listopada 2011 r. pozwana Spółdzielnia wniosła o oddalenie powództwa w całości, a także o zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 kpc, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania toczącego się przez tutejszym sądem z powództwa S. M. przeciwko (...) o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności bądź stwierdzenie nie istnienia uchwały Zarządu (...) nr (...) z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I C 1346/10. W uzasadnieniu pozwana podniosła, że wbrew twierdzeniom powoda uchwała Zarządu (...) nr (...) z dnia 19 stycznia 2009 r. nigdy nie weszła w życie i nie wiązała stron. Przedmiotowa uchwała została bowiem zaskarżona m.in. przez powoda, skutkiem czego, biorąc pod uwagę przepisy art. 43 ust. 5 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nie weszła w życie. Następnie zaś, została uchylona przez uchwałę Zarządu (...) nr 20 z dnia 7 kwietnia 2010 r., tj. jeszcze wtedy, gdy uchwała nr (...)nie weszła w życie. Pozwana wskazała ponadto, że jedną z przyczyn uchylenia uchwały nr(...)był fakt istnienia prawomocnych decyzji administracyjnych, według których dokonano podziału nieruchomości stanowiących uprzednio działkę numer (...) na działki (...) oraz działkę (...). Podział działki został dokonany na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzielona działka jest działką niezbędną dla spółdzielni, co na mocy art. 40 oraz art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także zgodnie z art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami, stanowiło podstawę do jej wydzielenia. Pozwana podkreśliła także, iż faktu tego nie zmienia okoliczność, że w sprawie dotyczącej uchylenia uchwały nr 6, postępowanie zostało zakończone (syg. Akt IC 264/09). Postępowanie zostało bowiem przez sąd zakończone wyrokiem po uchyleniu przedmiotowej uchwały jedynie dlatego, że Sąd Apelacyjny uznał, iż uchwała nr(...) wchodzi w życie dopiero pod warunkiem nie zaskarżenia jej w terminie 30 dni od jej podjęcia. Zdaniem pozwanej jednak, uchwała uchylająca weszła w życie z dniem podjęcia, wobec czego po dniu 7 kwietnia 2010 r. uchwała nr 6 nie funkcjonowała już w obrocie prawnym. Tym bardziej, iż uchylająca ją uchwała nr 20 nie została zaskarżona i uchylona w sposób przewidziany prawem, a zatem funkcjonuje w obrocie prawnym. Pozwany podniósł także, iż takie stanowisko podzielił tutejszy sąd, który oddalił powództwo S. M. w sprawie przeciwko (...) o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności, bądź stwierdzenie nie istnienia uchwały Zarządu (...) nr (...) z dnia 10 listopada 2010 r. (sygn. akt: I C 1346/10).

Ponadto, pozwana wskazała, iż powód w żaden sposób nie wykazał bezczynności pozwanej spółdzielni, która stanowi bezwzględną przesłankę zastosowania art. 49 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pozwana przywołała wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie o sygn.. akt: VI ACa 791/10, w którym sąd zajął stanowisko, iż w procesie opartym na art. 49 1ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bezczynności spółdzielni nie domniemywa się i to osoba występująca z powództwem o ustanowienie odrębnej własności lokalu winna przytoczyć, a następnie udowodnić fakty wskazujące na zaistnienie bezczynności spółdzielni. Pozwana wyjaśniła dalej, iż podejmowane dotychczas przez nią uchwały określające przedmiot odrębnej własności w nieruchomości są zaskarżane przez powoda, co skutkuje wstrzymaniem czynności związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokali w nieruchomości obejmującej budynek przy ul. (...) w W. na rzecz osób uprawnionych, w tym powoda.

Do sprawy w charakterze powoda przystąpiła również I. M..

Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 r. Sąd postanowił oddalić wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania, zamknąć rozprawę i zastrzec dopuszczenie dowodu na posiedzeniu z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy IC 1346/10 i IC 264/09.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Zarząd (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w W., na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. Zm. (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) – podjął uchwałę nr (...) z 19.01.2009 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr (...), obejmującej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu (...), budynki mieszkalne położone przy ul. (...) w W..

Uchwała została zaskarżona w części dot. § 5 uchwały. Wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z 21.10.2009 r. w sprawie I C 264/09 uchylono uchwałę w zaskarżonej części. Apelacja pozwanej została oddalona wyrokiem z 13.04.2010 r. Postanowieniem z 27.05.2011 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia kasacji do rozpoznania.

Uchwałą nr (...) z 7.04.2010 r. Zarząd (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 2 statutu (...) uchylił swoją uchwałę nr (...) z 19.01.2009 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości opisanej w KW nr (...) obejmującej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu (...) budynki mieszkalne położone przy ul. (...) w W.. Członkowie Spółdzielni A. K. i M. T. wnieśli do tutejszego Sądu pozew o unieważnienie uchwały nr (...) z 7.04.2010 r. i nakazanie Zarządowi (...) z siedzibą w W. wykonania uchwały nr (...) z 19.01.2009 r. Wobec cofnięcia pozwu postanowieniem Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie z 5.10.2010 r. postępowanie w sprawie zostało umorzone. Postanowienie jest prawomocne od 27.10.2010 r.

(...) z siedzibą w W. dokonała podziału działki (...) na dwie działki (...), dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste, przy czym na działce ewidencyjnej (...) znajdują się budynki przy ul. (...), zaś działka ewidencyjna (...) w decyzji podziałowej przeznaczona jest pod wewnętrzny układ drogowy.

Podział działki (...) na działki: nr (...) o powierzchni 0,0738 ha i nr (...) o powierzchni 0,6789 ha został zatwierdzony Decyzją Prezydenta m.st. W. z 9.03.2010 r.

Uchwałą nr (...) z 10.11.2010 r. Zarząd (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych określił przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości opisanej w KW nr (...) obejmującej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu (...), oraz budynki mieszkalne położone przy ul. (...) w W..

Odpis uchwały został doręczony S. M., Członkowi Spółdzielni (...) z siedzibą w W. w dniu 12.11.2010 r. Dnia 4.12.2010 r. S. M. wniósł pozew o uchylenie uchwały, zaś pismem z 8.06.2011 r. wniósł także o stwierdzenie jej nieważności lub nieistnienia. Sprawa toczyła się przed tutejszym sądem pod sygnaturą I C 1346/10. Wyrokiem z dnia 14 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie oddalił powództwo w powyższym zakresie, wyrok nie jest prawomocny.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie, co do zasady nie był sporny. Sporna była jedynie interpretacja prawna oraz dopuszczalność poszczególnych czynności Spółdzielni. Stan faktyczny ustalony został na podstawie nie kwestionowanych przez strony dokumentów urzędowych akt sprawy I C 1346/10 i I C 264/09.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd w pełni podziela stanowisko wyrażone już w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie w sprawie o sygn. IC 1346/10, odnośnie nie wejścia w życie uchwały nr 6 z 19.01.2009 r.. Zarząd (...) w W. na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 2 statutu (...) uchylił skutecznie swoją uchwałę nr (...) z dnia 19.01.2009 r. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości opisanej w KW nr (...) obejmującej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu (...), budynki mieszkalne położone przy ul. (...) w W.. Uchwała ta (nr (...)) w rezultacie nie została zaskarżona przez osoby uprawnione i weszła w życie. Dało to Zarządowi podstawę formalną do podjęcia uchwały nr 78. Jak zostało to już wskazane wyżej, Uchwałą nr (...) z 10.11.2010 r. Zarząd (...) Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych określił przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości opisanej w KW nr (...) obejmującej działkę ewidencyjną nr (...) z obrębu (...), oraz budynki mieszkalne położone przy ul. (...) w W., jednakże uchwała ta nie jest prawomocna wobec zaskarżenia jej właśnie przez powoda S. M..

Zgodnie z art. 49 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w razie niepodjęcia przez zarząd spółdzielni uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali, o której mowa w art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, albo zaskarżenia uchwały do sądu, spółdzielnia jest obowiązana do zawarcia umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały zarządu albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W razie bezczynności spółdzielni, stosuje się art. 49 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Biorąc pod uwagę powyższe, na tle przedstawionego wyżej stanu faktycznego niniejszej sprawy, zdaniem Sądu, nie może być zatem mowy o bezczynności w działaniach pozwanej spółdzielni.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że powództwo złożone przez powoda było przedwczesne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Górny
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Gradowska-Okrój
Data wytworzenia informacji: